Toimitusehdot-ja sopimusehdot 1.1.2019 alkaen JMS-Kuljetus Oy ja JMS-Koti Oy

1. SOVELTAMINEN

1.1 Näitä toimitusehtoja-ja sopimusehtoja sovelletaan JMS-Kuljetus Oy:n ja JMS-Koti Oy:n myymiin ja tuottamiin palveluihin. JMS-Kuljetus Oy:stä ja JMS-Koti Oy:stä käytetään jäljempänä nimeä JMS. Tuotteiden vuokralle ottajasta, palvelua käyttävästä asiakkaasta, varastointitilan vuokraajasta tai muusta asiakkaasta käytetään jäljempänä lyhennettä Asiakas.

2. VUOKRATTAVAT TUOTTEET

2.1 Vuokra-aika lasketaan päivästä, jolloin vuokrattavat tuotteet lähetetään tai noudetaan JMS varastosta tai, jolloin ne palautetaan sinne mainitut päivät mukaan luettuna.

2.2 Jokaisesta kuljetuksesta (tavaran saapumiserästä) veloitetaan erillinen toimitus- tai noutomaksu.

2.3 Mikäli Asiakas ei ole tyytyväinen toimitettuihin tuotteisiin, määrään tai laatuun nähden, tai vuokrausehtoihin, tulee Asiakkaan ilmoittaa siitä JMS:llle viimeistään seuraavana arkipäivänä, kuitenkin ennen vuokrattavien tuotteiden käyttöönottoa. Samoin tuotteita palautettaessa on Asiakkaan ilmoitettava viimeistään seuraavan arkipäivän kuluessa, mikäli määrään tms. on Asiakkaalla huomautettavaa.

2.4 Asiakas on vastuussa vuokrattavista tuotteista vuokrasuhteen ajan. Puuttuvista, turmeltuneista ja rikkoutuneista tuotteista veloitetaan JMS:n tuotehinnaston mukainen veloitushinta.

2.5 Mikäli Asiakas rikkoo tämän sopimuksen ehtoja, on JMS:llä oikeus välittömästi purkaa tämä sopimus sekä saada vuokrattavat tuotteet takaisin vapaasti JMS:n toimipisteeseen asiakkaan kustannuksella.

3. VARASTOINTIPALVELUT

3.1 Varastoinniksi luetaan kaikki ne tapahtumat, joissa JMS on ottanut vastaan tavaraa, ja joista on tehty varastointisopimus/vuokrasopimus. Mitään muita tapahtumia, esimerkiksi, jos Asiakkaan tavaraa on ollut muuttoautossa yön yli, ei lueta varastoinniksi.

3.2 Varastoinnin vuokra-aika laskutetaan jokaiselta alkavalta varastointipäivältä mukaan lukien varastoon tulo- ja lähtöpäivä. Veloitusperusta on aina kalenterikuukausi, riippumatta siitä missä kohtaa kuukautta tavarat tulevat varastoon. Jos päivä on lähellä kuukauden alkua- tai loppua, voidaan yhdessä erikseen sopia, että veloitus alkaa vasta seuraavana kalenterikuukautena. Jos asiaa ei ole sovittu ennen sopimuksen alkua, veloitetaan silloin aina se kalenterikuukausi jolloin tavara tulee varastoon.

3.3 Jokaisesta varastoon tapahtuvasta tuonnista ja noudosta tai muusta käynnistä veloitetaan hinnaston mukainen maksu. Mikäli tavaroiden kuljetus tapahtuu JMS:n kalustolla, ei kyseistä maksua veloiteta, vaan silloin veloitetaan kuljetusmaksu.

3.4 JMS ei vakuuta varastoon tulevaa tavaraa. Asiakas saa vakuuttaa kaiken irtaimen omaisuuden itse omalla vakuutuksellaan. JMS ei vastaa millään vakuutuksella asiakkaan irtaimesta tavarasta.

3.5 JMS:n varastossa ei saa varastoida seuraavia esineitä: aseet ja patruunat, lääkkeet, elintarvikkeet ja eläinperäiset tuotteet, kasvit, vaaralliset ja haitalliset aineet, sekä esineet jotka ovat herkkiä lämpötilavaihteluille.

3.6 JMS ei vastaa asiakkaan tavaroille aiheutuneista tai välillisistä vahingoista, jotka aiheutuvat tuholaisten tai muun vastaavan syyn seurauksena. Asiakas on tietoinen, että kiinteistössä, johon vuokrakohde kuuluu, varastoidaan myös muiden asiakkaiden tavaroita, jotka saattavat aiheuttaa kiinteistön sisäilman tai varastoitavan irtaimen laadun heikkenemistä. JMS ei vastaa muiden asiakkaiden tavaroista tai sopimusrikkomuksista asiakkaalle aiheutuneista vahingoista.

3.7 Mikäli erääntynyt vuokra tai osa vuokrasta on ollut maksamatta vähintään kuukauden, on JMS:llä oikeus katsoa sopimus heti päättyneeksi. Asiakkaalle lähetettävän päättymistä koskevan ilmoituksen päivämäärästä lukien. JMS:n lähettämien tähän sopimukseen liittyvien ilmoitusten, laskujen ja muun kirjeenvaihdon katsotaan tulleen Asiakkaalle tiedoksi, kun ne on lähetetty Asiakkaan viimeksi ilmoittamaan osoitteeseen.

3.8 JMS:llä ei ole velvollisuutta luovuttaa varastoituja tavaroita tai osaa niistä Asiakkaalle, mikäli varastointikulut mahdollisine viivästyskorkoineen ja kuluineen ovat osittainkin maksamatta. Varastointisopimukseen sovelletaan lisäksi lakia elinkeinonharjoittajan oikeudesta myydä noutamatta jätetty esine (15.7.1988/688).

4. PALVELUT JA TYÖSUORITUKSET

4.1 Palveluiksi ja työsuorituksiksi luetaan kaikki ne tapahtumat, joissa JMS on toimittanut Asiakkaalle työtehtävää varten työntekijöitä, kalustoa, työmenetelmiä ja muuta ammattitaitoa. Palvelut ja työsuoritukset tulee vahvistaa sekä kirjallisesti, että suullisesti ennen toimenpidettä. Jos näin ei ole tehty ei sopimus ole voimassa. 

4.2 Laskutus tapahtuu Asiakkaalle erikseen ilmoitettujen veloitushintojen mukaan. Jos hintoja ei olla ilmoitettu. veloitetaan kyseisen vuoden hinnaston mukainen veloitusperusta. Hinnasto on nähtävillä yrityksen toimistossa julkisesti Satakunnankatu 32, 28130 Pori

4.3 Mikäli laskutus tapahtuu yksikköveloitushintojen mukaan, veloitetaan jokaiselta alkavalta tunnilta. Minimiveloitus on aina 60 minuuttia, riippumatta siitä kuinka kauan työ kestää. Veloitusaika alkaa henkilöiden lähtiessä liikkeelle varastoltamme (Satakunnankatu 32, 28130 Pori) ja päättyy henkilöiden palattua samalle varastolle, ellei toisin ole tarjouksessa sovittu.

4.4 Työpäivän aikana JMS:n työntekijöillä on oikeus työaikalainsäädännön mukaisiin lepotaukoihin, jotka veloitetaan normaalien hintojen mukaisesti.

5. TOIMEKSIANNON PERUUTTAMINEN

5.1 Asiakkaalla on oikeus peruuttaa työsuoritus veloituksetta, mikäli peruutus tehdään vähintään seitsemän arkipäivää, ilmoituspäivä mukaan lukien, ennen kuin työsuorituksen on määrä alkaa. Mikäli työsuoritus perutaan vähemmän kuin seitsemän arkipäivää ennen sen alkamista, on JMS:llä oikeus laskuttaa kyseiseen työhön varatun kapasiteetin 2h tunnin maksu asiakkaalta.

5.2 JMS:n tulee viipymättä ilmoittaa mahdollisesta ylivoimaisesta esteestä Asiakkaalle (Force majeure). Ylivoimainen este oikeuttaa sekä JMS:n, että asiakkaan luopumaan toimeksiannosta kuitenkin niin, että Asiakas sitoutuu maksamaan jo tehdystä työstä. JMS ei ole velvollinen korvaamaan asiakkaalle ylivoimaisesta esteestä aiheutuneita kuluja.

5.3 Mikäli Asiakas teettää JMS:llä tilauksen ulkopuolisia töitä, tai mikäli Asiakkaan tavaramäärä on etukäteen ilmoitettua suurempi tai jokin muu toimeksiannon toteuttamiseen vaikuttava seikka poikkeaa siitä mistä on tilauksen teon yhteydessä sovittu joko kirjallisesti tai suullisesti, on JMS:llä oikeus veloittaa nämä työt erikseen. Mikäli muuttotehtävissä tulee selkeää viivytystä, joko ruuhkan tai jonkun muun välillisen asian toimesta, on asiakas korvausvelvollinen niistä Jms:lle normaaleilla kustannuksilla, jotka tarjouksessa on mainittu tai perustuvat hinnastoon. 

5.4 Asiakas vakuuttaa oman irtaimen omaisuuden kuljetuksen ja siihen liittyvien käsittelyjen ajaksi ellei toisin ole sovittu.

5.5 Jos JMS:n palvelu tai suorite on myöhässä tai myöhästyy sovitusta kohtuullisesti ja jos JMS pyrkii kohtuullista myöhästymistään palvelullaan hoitamaan välittömästi kuntoon ja saa palvelun hoidettua, JMS ei ole korvausvelvollinen asiakkaalle millään korvaussummalla vähäisestä sattuneesta erheestä tai viiveestä.

5.6. Jos JMS ja asiakas eivät pääse yhteisymmärrykseen palvelujen vastuukysymyksistä tai muista sopimukseen liittyvistä toimenpiteistä, sen jälkeen kun tilaus on jo otettu jms:n toimesta vastaan. Jos asiaan on liitetty tämän jälkeen uusia toiveita, joita jms ei mahdollisesti pysty toteuttamaan, on jms oikeutettu perumaan palvelutapahtuma veloituksetta ennen sovittua palvelun alkamisajankohtaa, sopimusrikkomuksen johdosta. 

5.7  JMS:llä on oikeus peruuttaa toimeksianto ilman korvausvelvollisuutta toimeksiannon tilaajalle, jos tilaajan aikaisemman toimeksiannon lasku on ollut erääntyneenä yli seitsemän päivää ja muistutuksesta huolimatta se on uuden toimeksiannon alkamispäivänä edelleen maksamatta. Peruutus voi siis tapahtua toimeksiantopäivänä ilman siihen liittyvää minkäänlaista korvausvelvollisuutta JMS:lle. JMS:llä on tässä tapauksessa myös oikeus veloittaa kyseiseen toimeksiantoon liittyvän kapasiteetin mukainen kahden tunnin veloitus, jos varattu kapasiteetti ei pääse suorittamaan uutta toimeksiantoa maksamattomien ja erääntyneiden maksujen johdosta. Toimeksiantoon liittyvät jo erilliset aikaisemmat tapahtumat veloitetaan myös ilman huomioituja mahdollisia alennuksia. 

 

6. KULJETUKSEEN LIITTYVÄT RAJOITUKSET

6.1 JMS:n kalustolla ei voi kuljettaa eläimiä, tai kalustolla ei voi kuljettaa henkilöille ja tai omaisuudelle vaaraa aiheuttavia esineitä esim. tulenarat aineet, räjähteet, syövyttävät tai pahanhajuiset aineet. Asiakkaan on valmisteltava aseet ja ammukset kuljetusta varten ampua-aselain mukaisesti.

6.2 JMS noudattaa toiminnassaan työaika- ja työturvallisuuslakia sekä kuljettajien ajo- ja lepoaika-asetusta.

6.3 JMS-kuljettaa ja ottaa kyytiin kalustollaan vain asiakkaan toimesta valmiiksi kuljetuskuntoon laitettuja tavaroita. Tavaroiden pitää olla hyvin valmiiksi suojattuna kuljetuskunnossa, ellei toisin ole sovittu ennen tilausta.

7. REKLAMAATIOT JA KORVAUSVASTUUT

7.1 Mikäli JMS:n suorittaman työn tai palvelun aikana rikkoontuu Asiakkaan irtaimistoa tai muuta omaisuutta, on Asiakkaan tehtävä kirjallinen reklamaatio JMS:lle 7 (seitsemän) päivän kuluessa. Jos vakuutusvastuu on asiakkaalla itsellään, on vastuu silloin asiakkalla, jolloin reklamaatio JMs:lle on aiheeton irtainta omaisuutta ajatellen. Kiinteät pinnat seinät yms on asia erikseen määriteltävissä. Kuluttaja-asiakkaiden vahingoista on ilmoitettava kohtuullisessa ajassa, pääsääntöisesti kahden viikon kuluessa Ellei näin ole menetelty, JMS on vastuusta vapaa.

7.2 JMS:n työntekijöiden ja asiakkaan on selkeästi pystyttävä yksilöimään tapahtuma (vahinko/törkeä huolimattomuus), joka on johtanut tavaroiden tai kiinteistöjen vaurioitumiseen. Mikäli molemminpuolista yksilöimistä ei voida tehdä, ei vahinko ole korvauksen piirissä.

7.3 JMS:n lainmukainen vastuu siirrettävälle irtaimistolle perustuu Tiekuljetussopimuslakiin. JMS:n ollessa vastuussa vahingosta korvaus on enintään 20 €/kg - ikävähennys kotimaankuljetuksissa ja 8,33 SDR/kg ulkomaankuljetuksissa. Asiakas voi parantaa korvausturvaansa ottamalla erillisen kertakuljetusvakuutuksen tai käyttämällä omaa kotivakuutustaan toimeksiantoon.

7.4 JMS:n korvausvastuu ei koske tunnearvoa, välillisiä vahinkoja tai muita menetyksiä.

7.5 JMS:n korvausvastuun ulkopuolella ovat kaikki sähköiset ja tietotekniset vahinkotapahtumat, kuten tiedostojen varmistukset, ohjelmien ja tiedostojen tuhoutuminen, johtojen yms. irrottamisesta tai asentamisesta väärään paikkaan aiheutuneet vahingot sekä muut niihin rinnastettavat vahinkotapahtumat.

7.6 JMS:n korvausvastuu katoamisissa rajoittuu tiekuljetussopimuslakiin.

7.7 JMS:n korvausvastuu voi pienentyä tai poistua kokonaan mikäli voidaan osoittaa vahingon johtuneen joistain seuraavista seikoista.

  • Tilaaja on laiminlyönyt siirrettävän irtaimiston tai tilojen asianmukaisen pakkaamisen ja suojaamisen. Asianmukainen irtaimiston pakkaus ja tilojen suojaus tarkoittaa toimintaa JMS:n ohjeiden mukaisesti. Irtaimiston pakkaus ja tilojen suojaus on Asiakkaan vastuulla, ellei toisin ole sovittu.
  • Muutettavan irtaimiston kunto ei mahdollista sen turvallista siirtämistä normaalia varovaisuutta noudattaen. Esimerkiksi huonekalun merkittävän huono kunto tai virheellinen kasaaminen.
  • Siirrettävä irtaimisto on erityisen altis ilman lämpötilan tai kosteuspitoisuuden vaihtelulle, esimerkiksi kasvit tai erikoiskalusteet.
  • Elektroniseen laitteeseen ei ole syntynyt toimeksiannon aikana selviä ulkoisia vaurioita.

 

8. LASKUTUSEHDOT

8.1 Vuokratuotteet ja varastointipalvelut laskutetaan sopimuksen mukaan kuukausittain.

8.2 Työsuoritukset ja palvelut laskutetaan sopimuksen mukaan joko osittain tai kokonaan ennakkoon tai työsuorituksen jälkeen.

8.3 Maksuehto on 7 pv netto, ellei toisin ole mainittu.

8.4 JMS-Kuljetus Oy laskuihin lisätään 10€ tilinhoitomaksu
JMS-KOti Oy laskuihin lisätään 4€ tilinhoitomaksu

 

Tilaamalla palvelun hyväksyt sopimusehdot.